Posted in Անգլերեն

Easter

Easter is a religious holiday celebrated by Christians.The meaning of the holiday is Jesus’s victory over bad things.He will always forgive us and will come back into our hearts if we say sorry. On Easter Sunday we paint eggs then have an Easter brunch.We also attend Easter sevice at church.

I like Easter very much as on that day people are kinder than the other days. Happy Easter to all of you.

Posted in Անգլերեն

Ex 2 p110 1.Mrs fish’s daughter’s name is Faye. 2.The water is clear and warm. 3.Faye thinks that the seal is fat and ugly. 4.We should be kind to people ,so that people are kind to us.

Ex 3 p 110
1.daughter
2.water
3.warm
4.seal
5.ugly
6.starts
7.kind
8.tail
9.strange
10 morning

Posted in Անգլերեն

Read the text and choose the best tille

My favourite day! My favourite day of the week is Saturday.I get up late and have a breakfast at 10 о’clock.Then I read books and do my homeworks.At one o’clock I eat my lunch and after it I go for a walk with my friends. At six o’clock I have supper.After supper I watch TV or play outside with my friends.Sometimes I go to the cinema with my family.At ten o’clock I go to sleep.I love my Saturdays!

Posted in Անգլերեն

Փռշտոց Sneez

Sneezes are involuntary. Small particles like pollen or dust float up your nose and irritate your membrane and it triggers a whole series of reactions. Your chest expands in response, your lungs fill with air and then you sneeze everywhere. You actually sneeze around 5,000 droplets of mucus and air at speeds of up to 100mph (160kph).

Your eyelids shut down as part of that reaction, but it’s one of science’s big mysteries as to why. We think it is an involuntary response, a reflex, like when your leg jerks after being tapped on the knee.

 You may shut your eyelids so that when you sneeze out germs they don’t fall on your eyes. Or maybe your eyes shut because they are one of a series of muscles that tighten during that involuntary response.

Փռշտոցներն ակամա են: Փոքր մասնիկները, ինչպիսիք են ծաղկափոշին կամ փոշին, բարձրանում են ձեր քիթը և գրգռում ձեր լորձաթաղանթը, որը և հանգեցնում է ռեակցիաների մի ամբողջ շարք, ինչի հետևանքով  ձեր կրծքավանդակը ուռում է, ձեր թոքերը լցվում են օդով ևդուք սկսում եք փռշտալ: Դուք իրականում փռշտում եք լորձի և օդի շուրջ 5000 կաթիլներ` մինչև 160 կմ / ժ արագությամբ:

Ձեր կոպերը փակվում են որպես այդ արձագանքի մի մաս, բայց դա գիտության մեծ առեղծվածներից մեկն է, թե ինչու: Մենք կարծում ենք, որ դա ակամա պատասխան է, ռեֆլեքս, ինչպես այն ժամանակ, երբ ձեր ոտքը ցնցվում է ծնկին հարվածելուց հետո: Կարող եք փակել կոպերը, որպեսզի մանրեների դուրս փռշտալիս չընկնեն ձեր աչքերի վրա: Կամ գուցե ձեր աչքերը փակվում են, քանի որ դրանք այն մկանների շարքից են, որոնք սեղմվում են այդ ակամա պատասխանի ընթացքում:
Posted in Անգլերեն

Turtle’s Flute:

A Brazilian folktale
Once upon a time, on the banks of a river, Turtle played her flute. When
Turtle played, lions, elephants, butterflies, snakes and monkeys danced to
Turtle’s music.
One day, a man heard Turtle’s music. “Ahh,” he thought. “That must be Turtle
making music. Turtle would taste very good right now.” So he called out:
“Turtle! Show me your beautiful flute.” Turtle slowly walked to the door and
held out her flute. But the moment the man saw Turtle, he grabbed her by
the neck and began to run. Turtle tried to cry for help, but she couldn’t make
a sound. She closed her eyes, holding tightly to her flute for good luck.
When the man reached his hut, he put Turtle into a cage and shut it. Then
he turned to his children: “Don’t let Turtle out of her cage.” And off he went
to the fields. The children began to play outside. Turtle sat very still inside
her cage, thinking about the father’s words. She began to play a sweet tune
on her flute, and the children ran to the cage. “Is that you playing, Turtle?”
they asked, their eyes wide with wonder. “Yes,” Turtle said. She kept on
playing, for she could see the children were delighted.
At last she stopped. “I can dance even better than I can play,” she said.
“Would you like to see?” “Oh, please!” the little boy cried. “I’ll show you
how to dance and play at the same time,” said Turtle. “But you must open
the cage. There is no room in here.” So the little boy opened the cage and
Turtle began to dance and play. The children laughed and clapped their
hands, for never had they seen such a wonderful thing.
Then Turtle stopped. “Don’t stop!” the children cried. “Oh,” Turtle groaned.
“My legs are stiff. If I could just walk a little bit to loosen them …” “Don’t go
too far,” the little girl cautioned. “Come right back.” “Never fear,” said Turtle.
“You wait right here.” Turtle crawled off toward the jungle. The moment she
was out of sight, she raced all the way back to her house.
Nobody ever found Turtle again. But to this day, if you strain your ear, you can hear the sweet sound of a flute in the forest.

ճԱՊՈՆԵՐԵՆ 1-10 թվերը

ichi 一 1

ni 二 2

san 三3

yon 四 4

go 五 5

roku 六 6

nana 七 7

hachi 八 8

kyū 九 9

jū 十 10

Posted in Անգլերեն

New Year in Italy

Each country in the world has its own way to celebrate the New Year. Italy is no exception, with Italian New Year’s traditions.   

Venice Italy Fireworks

New Year’s Eve in Italy is all about food, friends and family. Traditionally, Italians gather together with loved ones on New Year’s Eve around a big table.

Popular Italian New Year’s dishes include pork and lentils. Pork represents life’s fullness and richness to come. Lentils, similarly, are eaten because they look like miniature coins, which portending a prosperous year ahead.

New Year’s Eve in Italy means “out with the old, in with the new.” This tradition is thought to clear out your house in preparation for better things to come in the year ahead.

At the stroke of midnight, Italians across the country will shout out “Buon anno”. One common Italian New Year’s tradition is to dip your finger in a glass of bubbly and then to touch the ear of someone to whom you’d like to wish a happy new year.  

When the clock hits midnight in Italy on New Year’s Eve, some Italians like to eat grapes.  Imported from Spain, this Italian New Year’s tradition calls for a grape to be eaten for each of the 12 hours struck on the clock.

After enjoying a traditional New Year’s Eve, many Italians head outdoors to their city’s historic streets and piazzas. Here, you’ll find firework displays, open-air concerts and folks reveling in the shared festivities.

pork խոզի միս

lentils ոսպ

to represent խորհրդանշել

fullness առատություն

richness հարստություն

miniature coins փոքր մետաղադրամ

to portend կանխատեսել

prosperous year բարեկեցիկ

ahead առջևում

preparation նախապատրաստություն

at the stroke of midnight ժամացույցի սլաքը կեսգիշերի մասին ազդարարել

to shout բղավել

tradition ավանդույթ

to dip թաթախել

finger մատ

a glass of bubbly մի բաժակ պղպջակավոր գինի

grape խաղող

piazza հրապարակ

firework հրավառություն

open-air concert բացօթյա համերգ

folk ժողովուրդ

to revel զվարճանալ

festivity տոնախմբություն

Buon anno /իտալերեն/ Շնորհավոր Նոր տարի